Search Result of "การประดับตกแต่ง"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการใช้งานของกล้วยไม้เพื่อการประดับตกแต่ง

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกล้วยไม้ประดับของไทย/การพัฒนารูปแบบการใช้งานของกล้วยไม้เพื่อการประดับตกแต่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:แนวทางการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจ้างที่ยึดหลักพระพุทธศาสนาตามหลักหน้าที่การงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถาน ประกอบการสิ่งประดับตกแต่ง

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม, พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม, การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Resume