Search Result of "การประกันคุณภาพการศึกษา"

About 62 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก (2017)

ผลงาน:รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น

นักวิจัย: Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้เขียน:Imgศิริขวัญ ยิ่งเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgรยากร รอดระรัง

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์, Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgละอองศรี ถือความตรง

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ชนัทดา ภูจำนงค์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ผู้เขียน:ImgKannika YAWANANGKUL

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของภาควิชาฝ่ายงานคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของภาควิชา ฝ่ายงาน คณะศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสม และศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยโครงการ จำนวน 19 คน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1)แผนการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของคณะศึกษาศาสตร์มี 6 ขั้นตอน 2)รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ โดยรวมมีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คือ ภาวะผู้นำของผู้วิจัย ความตระหนักของผู้ร่วมวิจัย

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 113 - 125 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย จตุรงค์ ตันนุกูล

ที่ทำงาน:สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:ประกันคุณภาพการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, การประเมินโครงการ, การฝึกอบรมออนไลน์

Resume

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgเรวดี วงษ์สุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข, Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผู้เขียน:Imgบรรเจิด สมใจเพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร, Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

ผู้เขียน:Imgสุจินดา แซ่สุ้ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง, Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgวินัย วรรณทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234