Search Result of "การประกันคุณภาพ"

About 277 results
Img

ที่มา:สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในงานบริการวิชาการ

Img
Img

งานวิจัย

การประกันคุณภาพไข่ไก่เพื่อการบริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การประกันคุณภาพเน้อไก่จากการแปรสภาพในโรงงานขนาดเล็กสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก (2017)

ผลงาน:รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น

นักวิจัย: Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...