Search Result of "การปนเปื้อนจุลินทรีย์"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37 (1) : 77-83

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ Coliform และ Ecsberichia coli ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเกณฑ์คุณภาพการปนเปื้อนจุลินทรีย์และกระบวนการลดการปนเปื้อน

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตข้าวฮาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รชา เทพษร, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (1) : 77-83

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ Coliform และ Escherichia coli ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ Coliform และ Escherichia coli ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริพร วิหคโต

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

12