Search Result of "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การออกแบบดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน คลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดสกลนคร- มุกดาหาร-นครพนม)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

Img

Researcher

นาย ธารดล ธาดาดุสิตา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, มัคคุเทศก์ การจัดนำเที่ยว , ประวัติศาสตร์ทางการท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดนำเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย มานะศิลป์ ศรทนงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ท่องเที่ยว, โรงแรม

Resume

123