Search Result of "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเร่งความเร็วในการจัดทำข้อมูลเปิดและการคิวรี่โดยใช้จีพียู สำหรับโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชิ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การวิจัยแบบบูรณาการด้านสุขภาพ, การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Resume

12