Search Result of "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Img

Researcher

นาย ณัฏฐพัชร มณีโรจน์

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดการการขนส่ง

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

Resume