Search Result of "การทำแห้งแบบพ่นฝอย"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มสารสกัดสาหร่ายเกลียวทองโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยและมัลติเพิลอิมัลชัน

ผู้เขียน:Imgธนิตชัย ปรัชญาถาวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวเรื่อง:การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง

Img

งานวิจัย

การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการกักเก็บกลิ่นรสต้มยำด้วยวัสดุห่อหุ้มหลายชนิดโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหว่างเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และน้ำมันกะเพราสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของกระบวนการพรีเจลาทิไนซ์ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด

12