Search Result of "การทำนายคลื่น"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายคลื่นย้อนหลัง

Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume