Search Result of "การทำงานของเอนไซม์"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ลินามาเรสจากมันสำปะหลัง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123