Search Result of "การทอด"

About 305 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องทอดลมร้อน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

สร้างเครื่องทอดสุญญากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปฐมฟู้ด จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภครมล ยิ้มแย้ม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณวลัยพร ตอมพุดซา บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวโสรยาเกตุจรัส

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การทดสอบหาสารโพล่าร์ และ Transfat ในน้ำมันทอดซ้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท ไวสแบรนด์ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนสูตรและกระบวนการผลิตพริกทอดกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีเอ็ม ฟู้ดส์ จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
12345678910...