Search Result of "การทดสอบศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัสดุด้านงานวิศวกรรมโยธา คอนกรีต เหล็ก

Resume