Search Result of "การถ่ายทอดเทคโนโลยี"

About 1362 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวเพื่อสุขภาพกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกล้วยไม้ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...