Search Result of "การถนอมอาหาร"

About 48 results
Img

งานวิจัย

การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิช่วย

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานและการพัฒนาสูตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ปรับปรุงคุณภาพ และคงคุณค่าทางโภชนาการของไส้กรอกหมู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตหนังสือการ์ตูนเรื่องการถนอมอาหารเบื้องต้น

ผู้เขียน:Imgอธิติยา ฤทธิ์ทัพ

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางแคดเมียมเทลลูไรด์ที่เคลือบด้วยความร้อนภายในระบบสุญญากาศบนแผ่นรองรับต่างชนิดกัน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 ของ สกว (2012)

นักวิจัย:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนจากสับปะรด 2 สายพันธุ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการส่งเสริมเผยแพร่ด้านการถนอมอาหาร สำหรับเกษตรกรสตรีลาว

ผู้เขียน:Imgบุญมี จันทร์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางมณฑารพ จักกะพาก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123