Search Result of "การต้านการกลายพันธุ์"

About 25 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการต้านการกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลองกอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาพืช)

หัวเรื่อง:ลิวโคเซฟาลิน -เลกตินชนิดใหม่จากเมล็ดกระถินที่ต้านการกลายพันธุ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในระดับยีนส์ของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Fresh cut of Fruits & Vegetables, Postharvest Technology , Shelf life evaluation of food and food product, Nutrition Value of food product

Resume

Img
12