Search Result of "การตรวจสอบโครงสร้าง"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบโครงสร้างภายในอุปกรณ์ขนาดใหญ่ด้วยกล้องถ่ายภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธีศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไกการตรวจสอบและป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อวกาศยานไร้คน, อากาศพลศาสตร์, UAV / MAV, Aerodynamics

Resume