Search Result of "การตรวจวิเคราะห์"

About 144 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การตรวจวิเคราะห์โอคราทอกซินเอในข้าวโพด (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อเพื่อยืนยันสายพันธุ์ Listeria monocytogenes (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) -ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Img
Img
12345678