Search Result of "การตกผลึก"

About 51 results
Img

งานวิจัย

การจำลองทางคณิตศาสตร์ของเทคนิคการแยกวิเคราะห์ด้วยการตกผลึกของพอลิเอทธิลีน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการตกผลึกพอลิเมอร์โดยวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 และผลึกกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, ImgDr.Salila Pengthaisong, Imgศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ที่ตกผลึกภายใต้สภาวะอุณหภูมิคงที่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตในไมโครอิมัลชันแบบรีเวิร์ส (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลการยับยั้งของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในคนและสัตว์บางชนิด

Img

ที่มา:วทท. ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การศึกษาแคลอรีเมตริกของจลน์การตกผลึกของแผ่นฟิล์มพลาสติก HDPE ที่เจือสารย่อยสลาย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตกผลึกจลน์แบบไอโซเทอร์มัลของสารผสมพอลิพรอพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

123