Search Result of "การดูดซับทางชีวภาพ"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง วีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Environmental Microbiology, Biomaterial Science, Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข

หัวเรื่อง:การดูดซับสีย้อมเบสิกด้วยสาหร่ายสีเขียว Spirogyra sp.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:จลนพลศาสตร์และการออกแบบถังปฏิกรณ์ดูดซับสีย้อมผ้ารีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพราไร้ชีวิตที่ถูกตรึงด้วยเม็ดเจลไคโตซาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ, เคมีวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม, เคมีวิเคราะห์ด้านอาหาร

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, การย่อยสลายมลสารด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองพลวัฒเชิงโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

12