Search Result of "การดำรงชีวิต"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการจัดการกำจัดอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรหลังการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชน ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผู้เขียน:Imgศิราวรรณ คลังข้อง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgประสงค์ สงวนธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ที่เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgเนตรดาว นุ่มเกลี้ยง

ประธานกรรมการ:Imgจีระวรรณ เกษสิงห์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชน

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การดำรงชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลที่ 2 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:English Language Center of Kasetsart Univ. CSC

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคสะท้อนความคิดและผังมโนภาพเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนิสิตในรายวิชาธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารในหญ้าทะเลมีผลต่อการดำรงชีวิตของพะยูนบริเวณเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวช : ศูนย์พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม

ผู้เขียน:ImgNattawadee TANRATANAKUL

ประธานกรรมการ:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาง อภิญญา พุ่มพวง

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12