Search Result of "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์"

About 49 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหญ้าอะตราตัมโดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgธนภักษ์ อินยอด

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผู้เขียน:Imgธนพร แหไธสง

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา

ผู้เขียน:Imgอัญชิสา ปานแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนงลักษณ์ เทียนเสรี*

กรรมการร่วม:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การชักนำบัวดิน (Zephyranthes grandiflora Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อให้กลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนที่แสดงความจำเพาะเจาะจงระหว่างเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines บนถั่วเหลืองต่างพันธุ์ด้วยวิธี Tn5 insertion mutagenesis

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของออริซาลินที่มีต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยหิน

123