Search Result of "การชักนำยอด"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานบรรยายประเภทนักวิจัยทั่วไป ระดับชมเชย (2016)

ผลงาน:การชักนำยอดจำนวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลำต้นอ่อนและใบเลี้ยง

นักวิจัย: Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgศิริวรรณ มูลจันทร์

Doner:คณะวนศาสตร์ ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การชักนำยอดและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่โดยตรงจากการเพาะเลี้ยงใบต้นกล้าสะเดาเทียม (Azadirachta excelsa L.)

ผู้เขียน:ImgSompong Tachatoe, ImgOsnuma Rurgnoi

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Direct shoot bud formation and plantlet regeneration was induced from leaf discs of neem (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) at various ages of development. The cultures were carried out in various kinds of media supplemented with various kinds and concentrations of plant growth regulators. Excised single shoots of more than 10 mm in length were rooted by different methods. The results revealed that leafdiscs from leaf at the age of 10-14 days after flushing gave shoot buds from 31 to 37 buds/disc on Murashige and Skoog (MS) medium containing 10 ?M ?-naphthaleneacetic acid (NAA) and 1 ?M kinetin (KN). Among culture media tested, MS supplemented with plant growth regulator as mentioned above resulted in the best for shoot forming ability. Percentage of shoot bud formation was 92.7% and a number of shoot buds were 35/disc. Moreover, the number of shoot at length more than 10 mm ready for root induction obtained in MS was the highest, significant difference to other media. Addition of caseinhydrolysate at concentration of 500 mg/l increased total number of shoot and the number of shoot at length more than 10 mm to 52.2 and 5.5 shoots/leaf, respectively. In the case of root induction, half strength MS (1/2MS) together with 15 ?M indole-1-butyric acid (IBA) alone provided 60% of shoots with roots. Complete plantlets could be successfully transferred to soil.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 486 - 496 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒน์/วนเกษตร/วนศาสตร์ชุมชน/การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

Resume

Img

งานวิจัย

กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, Imgนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางสาวบุปผารัฐ รอดภัย, Imgนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเน้นกล้วยไม้ , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ , สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Resume