Search Result of "การจำลองสถานการณ์"

About 268 results
Img

ที่มา:การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.).

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ประจำปี พศ. 2551 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำหนุนใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ.

Img

ที่มา:แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:A WAF Finite Volume Method for One-dimensional Shallow Water Equations

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553

หัวเรื่อง:A Study of Nitric Oxide Conversion through Numerical Simulation in Catalytic Converter

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓

หัวเรื่อง:A Simulation Model of a Pull Production System for a Flexible PCB Assembly Line

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553

หัวเรื่อง:A Simulation Model of a Pull Production System for a Fleible PCB Assembly Line

12345678910...