Search Result of "การจัดสมดุลสายการประกอบ"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการบรรจวบสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบลักษณะตัวยูที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมที่มีหลายวัตถุประสงค์ในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Scheduling Theory, Feasibility Study

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume