Search Result of "การจัดทำแผนพัฒนา"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุทิศ แสงละเอียด, Imgนางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ, Imgนายพงษ์เทพ มังคะลี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนรินทร์ แก้วแพงมาก

ประธานกรรมการ:ImgOranun Gluntapura

กรรมการร่วม:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123