Search Result of "การจัดการโรค"

About 135 results
Img

การประชุมวิชาการ

การจัดการโรค ในระบบการผลิตข้าวโพดฝักสด (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การสำรวจ การจัดการโรคศัตรูของสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพื่อการจัดการโรคของกล้วยไม้ในโรงเรือน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567