Search Result of "การจัดการโซ่อุปทาน"

About 71 results
Img

งานวิจัย

การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทานยางพารา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Img
1234