Search Result of "การจัดการแมลงศัตรูอ้อย"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.3 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารจัดการแมลงศัตรูอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Automotive Engineering , Robotics, การสร้างโมเดลวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้างรถนรต์โดยใช้ FEM และ SEA

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

Resume