Search Result of "การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume