Search Result of "การจัดการสิ่งแวดล้อม"

About 869 results
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมและ Corporate Social Responsibility (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อการใช้สาร เคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตข้าวของประเทศไทย ด้วยวิธีการจับคู่และแบบจำลองผลต่างสองชั้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์น้ำเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบเทคนิคการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการจัดการน้ำแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสงคราม

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินโดยใช้เทคนิค Soil Vapor Extraction (SVE)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:วัสดุดูดซับเบนทอไนต์เซรามิกสำหรับกำจัดโลหะหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาเพื่อจัดทำแผลกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิณี สูตรสุคนธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

Environmental Management Transfer and Environmental Performanceby Japanese Firms in Thailand (2014)

หัวหน้าโครงการ:Prof.Tatsuo Kimbara

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProf.Tatsuo Kimbara

แหล่งทุน:Hiroshima Shudo University

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วฃ.ผลักดันงานวิจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้หอยสองฝาในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสารเสริมอาหารสัตว์น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด, บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในอตุสาหกรรมโรงแรมไทย (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
12345678910...