Search Result of "การจัดการสวนป่า"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคกำหนดการเชิงเส้นในการวางแผนจัดการสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส: กรณีศึกษาสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgสุขสันต์ ทวีชีพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ผุสดี สุขพิบูลย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การจัดการสวนป่าไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน , การหมุนเวียนสารอาหารในสวนป่าเพื่อพลังงาน , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการจัดการสวนป่ายุบใหญ่-ซับเหว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ กรทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรักชาติ วัฒนาประชากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนิพนธ์ โชติบาล

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดเตรียมแผนทิศทางการจัดการสวนป่าไม้สักที่พ้นระยะบำรุงรักษา สำนักงานป่าไม้เขตตาก

ผู้เขียน:Imgนพดล สามกองงาม

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12