Search Result of "การจัดการวัฒนธรรม"

About 2 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินะร (องค์การมหาชน)

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume