Search Result of "การจัดการมูลฝอย"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgมนู ไพนุชิต

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโลจิสติกส์การจัดการมูลฝอยทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอโณทัย พวงนาค

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSudchai Kumnerdmanee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงการจัดการมูลฝอยจากตลาดสด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgกฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

Img

ที่มา:นิทรรศการเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 IRPUS ปี 52

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgกรองจิตต์ พวงพ่วงรอด

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Canadian International Development Agency

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราค่าบริการที่เหมาะสมในการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgวิลาวัณย์ รักความสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgชัชวาลย์ สังขดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSutharin Sthapitanonda

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นและพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ผู้เขียน:Imgบุษยวรรณ สาชลวิจารณ์

ประธานกรรมการ:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง ปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

12