Search Result of "การจัดการป่าชุมชน"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการป่าชุมชนให้ยั่งยืนของบ้านทุ่งยา; ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน:Imgภัสรา เสถียรวัฒน์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรบ้านป่าแดงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดแพร่

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีไฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายการจัดการป่าชุมชนเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgเนตรชนก คงนุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgสิริลักษณา สมเพชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของราษฎรท้องถิ่นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:ImgThitiporn ANUCHATANON

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgสุธาทิพย์ ประสพสุข

ประธานกรรมการ:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าเขาวง ตำบลป่าอ้อ และตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgกัลยารัตน์ รัตนะจิตร

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123