Search Result of "การจัดการน้ำ ดรรชนีแสดงผลการทำงานของระบบชลประทาน การประเมินผลระบบชลประทาน การประเมินผลิตทางการเกษตร"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 31 ปีที่ 11. เมษายน-กรกฎาคม 2540. หน้า 119-133.

หัวเรื่อง:การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิคของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume