Search Result of "การจัดการนันทนาการและสมรรถภาพ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการนันทนาการและสมรรถภาพทางกายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

Researcher

ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนพลศึกษา , การบริหารนันทนาการ, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, บาสเกตบอล, การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , พลศึกษาสำหรับคนพิการ

Resume