Search Result of "การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. รพีพร รุ้งสีทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาง ตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดการการขนส่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดทำแผนธุรกิจ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ, สถิติธุรกิจ

Resume