Search Result of "การจัดการทรัพยากรในนาข้าว"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรในนาข้าวของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Img

Researcher

ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการเกษตรและการเกษตรเปรียบเทียบ , การวิเคราะห์ชุมชนเกษตรและระบบการทำฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume