Search Result of "การจัดการความรู้"

About 380 results
Img
Img

ที่มา:การจัดการความรู้ด้านครอบครัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กระบวนการจัดการความรู้ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattanun HANSAPIROMCHOKE, Associate Professor, Imgผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วยเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งสาเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกรชนก บุญทร, Imgกิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม, Imgไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์, Imgจำลอง สาริกานนท์, Imgชลธิชา สาริกานนท์, Imgดร. ณัฐชา ธารงโชติ, Imgดร. วรวิทย์ บุญไทย, Imgดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์, Imgดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์, Imgดร.จิตติ พัทธวณิช, Imgดร.นงนุช ศศิธร, Imgนฤพน ไพศาลตันติวงศ์, Imgผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, Imgผศ.ดร.สาคร ชลสาคร, Imgผศ.วาสนา ช้างม่วง, Imgพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์, Imgวริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, Imgสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
12345678910...