Search Result of "การค้าปลีก"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคการค้าปลีกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ผู้เขียน:Imgธณเดช ธัญเจริญการค้า

ประธานกรรมการ:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

กรรมการร่วม:ImgWoradee Jongadsayakul

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมชา (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้าปลีกสินค้าหัตถกรรมบนอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน:Imgน้ำผึ้ง เพทายรำลึก

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแข่งขันของธุรกิจการค้าปลีกและกลยุทธ์ทางการตลาดของเทสโก้ โลตัส ซุเปอร์เซ็นเตอร์

ผู้เขียน:Imgภัทราภรณ์ หวังสุรังคานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางชวรีย์ ยาวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ภัครดา ฉายอรุณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:รัฐศาสตร์ , การวิจัยทางรัฐศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การทำนายความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลังในการค้าปลีก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมชา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีกของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุขุมาล ชาญวุธ

ประธานกรรมการ:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เจตคติที่มีต่ออาชีพการค้าปลีกของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจิตติมา ฉิมเรือง

ประธานกรรมการ:ImgShana Wannoon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การขาย , การค้าปลีก, แผนการตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเคลื่อนย้ายมวลสารในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ , การบรรจุอาหาร , การบรรจุผักและผลไม้สด

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics; CFD), อากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์/ใบพัดปีกหมุน (Helicopter/Rotary Wing Aerodynamics), อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม (Wind Turbine Aerodynamics)

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)

Resume

12