Search Result of "การควบคุมไร"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp. ต่อการควบคุมไรไข่ปลา (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการควบคุมไรขาวพริกบนต้นพริกโดยไรตัวห้ำ 2 ชนิด ในโรงเรือน และ ในสภาพไร่

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" 13-15 มีนาคม 2549

หัวเรื่อง:ไรตัวห้ำ Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando และการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks) ในพริก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง และ สารสกัดบางชนิดต่อการควบคุมไรไข่ปลาโดยชีววิธี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp. ต่อการควบคุมไรไข่ปลา

12