Search Result of "การขยายตัวอย่างรวดเร็ว"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การห่อหุ้มซีแซนทินในอนุภาคนาโนพอลีแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทนโดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

123