Search Result of "การขนส่ง"

About 895 results
Img
Img

งานวิจัย

"โครงการตรวจสภาพถังขนส่งและรถขนส่ง NGV จำนวน 621 คัน" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Img"..."

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่ง เรืองผล

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:กรมการขนส่งทางบก

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับลดการบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Thaitruckcenter) ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาน้ำหนักของปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางในประเทศไทยโดยใช้วิธี AHP

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เพื่อจัดการจราจรบนถนนในเส้นทางรถประจำทางด่วนพิเศษ BRT

Img

ที่มา:วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (ThaiVCML Journal)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อช่วยในก บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

Img

ที่มา:วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (ThaiVCML Journal)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การจัดทำแบบจำลองความเสี่ยงของโครงข่ายคมนาคมในภาวะวิกฤต

12345678910...