Search Result of "การกำหนดราคา"

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตลาดกำหนดราคาโมเมนตัมของกำไรถูกต้องหรือไม่? (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยในการกำหนดราคามันสำปะหลังสดของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงประจักษ์เพื่อใช้กำหนดราคารับซื้อสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgสุรเชษฎ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดราคาแบบพลวัตโดยคำนวณจากต้นทุนสุทธิของการให้บริการเสริมบนมือถือ

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ ศรีขัดเค้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgChavalit Srisathapornphat

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)]

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ำส้ม: การวิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค

123