Search Result of "การกำจัด"

About 1856 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2555 "การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช"

หัวเรื่อง:ต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับกำจัดเห็บและหมัด (2019)

นักวิจัย:ImgMs.PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, ImgDr.Supanida Winitchai

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องและกำจัดศัตรูพืช (2017)

ผลงาน:ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นักวิจัย: Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวนภลภัส บุษบงก์ Imgดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
12345678910...