Search Result of "การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะ"

About 8 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะของรีคอมบิแนนต์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง

ผู้เขียน:Imgเพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะในช่องจับอะไกลโคนของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูง

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเลิศลักษณ์ เงินศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์จากพะยูง

ผู้เขียน:Imgชมพูนุท พรเจริญนพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและศึกษาเอนไซม์ดัลโคชิเนสกลายพันธุ์หลายตำแหน่งในบริเวณจับสับสเตรท

ผู้เขียน:Imgนุสรา ทองทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:beta-glucosidase, protein engineering, molecular biology, enzymology, elastic fibre

Resume