Search Result of "การกระจายตัวเชิงพื้นที่"

About 13 results
Img

งานวิจัย

รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 554

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของสารหนูและทองแดงในดินชั้นบน และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพบริเวณจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgบุญทิวา สิมะสุวรรณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Water, Air and Soil Pollution

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่และการประเมินความเสี่ยงของ สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่วและสังกะสี ในดินบนจังหวัดระยอง ประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของตะกั่ว และปรอทในดินชั้นบน บริเวณจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgนภัสวัณณ์ น้อยวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

นาง ชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume