Search Result of "กายวิภาค"

About 234 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาและกายวิภาคของเซลล์บริเวณการหลุดร่วงและการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพของลองกองสำหรับการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...