Search Result of "กาบา"

About 90 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนกาบาสูง (2012)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติการต้านออกซิเดชันของซากาบา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเพิ่มสารกาบาข้าวกล้องงอกอินทรีย์ด้วยชาเขียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345