Search Result of "กาญจนบุรี"

About 860 results
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

หัวเรื่อง:แนวทางการใช้ประโยชน์ประชากรลูกปลาบู่อย่างยั่งยืน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จังกหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในช้างเด็กของประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ระยะที่ 1) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก (จังหวัดกาญจนบุรี) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยกาญจนบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...